Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Бенефициенти:

 • Общини в селските райони за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот.
 • Читалища за дейности свързани с културния живот.
 • ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

Допустими дейности:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.
 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
 • инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Размер на финансиране:

 • Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа.
 • Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура.
 • Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

Субсидия:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.


Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Бенефициенти:

 • Общини в селските райони.
 • Юридически лица с нестопанска цел.

Допустими дейности:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Размер на финансиране:

 • Финансовата помощ по подмярката за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

Субсидия:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.


Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по подмярката интервенции в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.

Бенефициенти:

 • Местни поделения на вероизповеданията.

Вид подкрепа:

 • В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

 • Подобренията на недвижимо имущество.
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива.
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
 • Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. "в" не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. "а", "б" и "г".

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Условия за допустимост:

 • Ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.
 • Дейността да не надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата помощ за един кандидат да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.
 • Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.

Принципи при определяне на критериите за подбор:

Чрез критериите за подбор приоритет ще бъде даван на:

 • Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности.
 • Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта (приоритет ще са дава на местни поделения на вероизповеданията, от национална значимост)

Суми и проценти на предоставяната подкрепа:

 • За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Размер на финансиране:

 • Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички допустими дейности.

Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка

Бенефициенти:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи.
 • Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи.
 • Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 • Почвоподготовка.
 • Закупуване на залесителен материал.
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал.
 • Разходи за труд при залесяване.
 • Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ).
 • Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 • Попълване (презасяване или презасаждане).
 • Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земеделски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето ѝ.
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването.
 • В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, бенефициентът може да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите.
 • Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
 • Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Размер на финансиране:

 • Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.
 • Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази под-мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Субсидия:

 • Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от допустимите разходи.

Подмярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Бенефициенти:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии.
 • Общини, собственици/стопанисващи горски територии.
 • Юридически лица, стопанисващи горски територии.
 • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии.
 • Лесозащитни станции.
 • Регионални дирекции по горите.

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 • Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици.
 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели.
 • Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите.
 • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите.
 • Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести.
 • Изграждане и подобряване на горски пътища.
 • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести.

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване на софтуер.

Размер на финансиране:

 • Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Субсидия:

 • Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Вид на подкрепата:

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:

Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:

 • Мляко и млечни продукти.
 • Месо и месни продукти.
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби.
 • Пчелен мед.
 • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти.
 • Растителни и животински масла и мазнини.
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки.
 • Готови храни за селскостопански животни.
 • Гроздова мъст, вино и оцет.
 • Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга.
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга.
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията.
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства.
 • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството.
 • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
 • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг.
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
 • Разходи за закупуване на сгради в селски райони до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Бенефициенти:

 • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители.
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия.

Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по - малък от 8 000 евро.

Критерии за оценка:

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с:

 • Преработка на суровини от чувствителните сектори съгласно Приложение № 5 (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури), въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти.

Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост.

За постигане балансирано разпределение на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по–ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

Интензитет и размер на помощта:

 • Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
 • Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І е не повече от 200 000 евро.