Квалификационни услуги и обучения за заети лица

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на обучение за квалификация и преквалификация на заетите лица.
 • Предоставяне на чуждоезиково обучение.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на един обучаем не може да надхвърля 1 800 лв.
 • Максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за обучение по ключови компетентности / общуване на роден език.
 • Общуване на чужди езици.
 • Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите.
 • Дигитална компетентност (ИКТ).
 • Умения за учене.
 • Обществени и граждански компетентности.
 • Инициативност и предприемачество.

Културна осъзнатост и творчество/ не може да надхвърля 840 лв. за едно лице.

Максимално допустимата стойност е равностойността на 200 000 евро


Програма "Аз мога повече"

Програма "Аз мога повече" - обучение с ваучери. Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на обучение за професионална квалификация.
 • Предоставяне на чуждоезиково обучение (ключова компетентност).

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Ваучер на стойност 1 800 лв. за професионална квалификация.
 • Ваучер на стойност 700 лв. за чуждоезиково обучение.
 • Програмата не изисква самоучастие!

Допустими кандидати: Физически лица, притежаващи диплома за средно образование, назначени на трудов или граждански договор в частно дружество и самоосигуряващи се. Не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация.

Кандидастване: Подаването на документи за участие се извършва в бюрата по труда, по местожителство или месторабота. Всички, отговарящи на изискванията (завършено средно образование и работещи в частната сфера), получават уведомление за одобрение. В срок до 30 дни от получаването, всеки одобрен избира център за професионално обучение, където ще се обучава и заверява полученото уведомлението. Срещу заверения формуляр, съдърщащ информация за курса на обучение, лицето получава ваучар за обучение от бюрото по труда. Издаденият ваучар се предоставя в избрания от него център за обучение.

Едно лице може да кандидатства едновременно за обучение за професионална квалификация и ключова компетентност.