Банково дело

Наименование на професионалното направление: Финанси, банково и застрахователно дело.

Наименование на професията: Финансист.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 1075 уч.ч.

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по банковото дело. В резултат на обучението по професията и специалността, курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация.

Знания:

 • Как да събират, обработват и анализират информация свързана с банковата система.
 • Да изграждат и организират кредитната дейност на търговските банки.
 • Да проучват същността на международните банкови плащания и организацията на системите БИСЕРА и БОРИКА.
 • Да знаят парично-кредитната политика на БНБ.

Умения да осъществяват действия, свързани с финансовото управление, парично-кредитната политика, използване на банковата система в различните форми на плащания, да боравят с финансовия инструментариум и източниците на финансиране, да координират и контролират банковите институции, и най-вече контрол върху риска, поддържането на капиталовата структура и ликвидността на банките.

Квалификация ще имат квалификация, необходима за заемане на длъжности в областта на банковото дело като банков експерт, банков инспектор, кредитор, работа на фронд офис.


Застрахователно и осигурително дело

Наименование на професионалното направление: Финанси, банково и застрахователно дело.

Наименование на професията: Финансист.

Наименование на специалността: Застрахователно и осигурително дело.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 1032 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да придобие следните професионални знания и умения.

Знания - Видовете техники, с които се работи в застраховането и правилата за работа с тях:

 • Основите на пазарното стопанство, икономиката на предприятието.
 • Ползване на предпазните средства при работа с офис-техниката.
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудова дейност.
 • Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигури-телните институции.
 • Организацията на застраховането и социалното осигуряване.
 • Термини, които се използват при осъществяването на застрахователна и осигурителна дейност.
 • Застрахователните и осигурителните операции и механизмите и техно-логията за тяхното осъществяване.
 • Актюерските техники при застраховането и социалното осигуряване.
 • Приходите и разходите от дейността.
 • Отчитане и анализ на дейността на отделния служител.
 • Структурата на имуществото.
 • Дейности по опазване и застраховане на персонала и имуществото, видове застраховки и документи.
 • Условия и документи при кандидатстване за работа.
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
 • Етика на деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента.
 • Правила на деловата кореспонденция.
 • Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурителното дело.

Умения:

 • Начисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Осчетоводяване на стопански операции.
 • Откриване на факторите, които водят до повишаване рисковете при осъществяване на застрахователната, презастрахователната и оси-гурителната дейност.
 • Рекламиране на дейността и услугите на институцията.
 • Опазване на имуществото и имуществените интереси.
 • Подготовка и създаване на условия за осъществяване на застрахователни сделки.
 • Спазване на трудовата и финансовата дисциплина.
 • Подготовка на документи за кандидатстване и назначаване на работа.
 • Работа с външните и вътрешните нормативни документи.
 • Прилагане на маркетингови и рекламни стратегии.
 • Организиране на работното място с цел повишаване качеството на работа.
 • Поддържане ред и чистота на работното място.
 • Консултиране на клиенти.
 • Прилагане правилата, свързани с етиката на деловото общуване и съобразяване с културните особености на клиента.
 • Извършване на деловата кореспонденция.
 • Прилагане на нови информационни технологии и системи.
 • Разбиране на организационната структура и технологична последо-вателност при изпълнение на поставени задачи от ръководителя.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнение собствената работа.
 • Чуждоезикова комуникация, свързана с конкретната работа.

Здравни грижи

Наименование на професионалното направление: Здравни грижи.

Наименование на професията: Здравен асистент.

Наименование на специалността: Здравни грижи.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 970 уч.ч.

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Здравен асистент”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

След завършване на обучението по Общата задължителна професионална подготовка по професия “Здравен асистент”, специалност “Здравни грижи”, обучаваният трябва да:

 • Познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място.
 • Използва личните предпазни средства.
 • Познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда.
 • Познава и прилага типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи.
 • Осъществява ефективна комуникация при работа в екип.
 • Разпознава рисковите ситуации и прилага адекватни поведенчески модели в работата си.
 • Прилага документацията – закони, правилници, наредби и др.
 • Разбира договорните взаимоотношения между здравен асистент и потребител.
 • Правомощията на държавните и общински служби.
 • Общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии.
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място като осъществява кратки комуникации на чужд език.

След завършване на обучението по Отрасловата задължителна професионална подготовка по професия "Здравен асистент", специалност "Здравни грижи", обучаваният трябва да:

 • Познава законовата и подзаконовата нормативна база в системата на здравеопазването.
 • Улеснява взаимодействието между потребителита на услугата «здравни грижи» и външни лица, институции, организации.
 • Познава организационни аспекти, цели, функции и бюджет на здравните заведения.
 • Познава основните управлнски функции и нива на управление в здравните структури.
 • Познава и ползва документацията, стандартите и критериите за извършване на здравна дейност.
 • Познава и спазва професионалната и медицинска етика.

След завършване на обучението по Специфичната задължителна професионална подготовка по професия “Здравен асистент”, специалност “Здравни грижи”, обучаваният трябва да:

 • Познава общите анатомо-физиологични особености на човешкия организъм и видове системи.
 • Познава общи закономерности на физическо развитие.
 • Ораганизира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него.
 • Има здравни познания за обмяната на веществата и енергията.
 • Познава организацията на работа на здравния асистент.
 • Полага грижи за леглото и личната хигиена на болния.
 • Познава спецификите при провеждане на лечебното хранене.
 • Познава и прилага основни манипулации, които извършва здравния асистент, в т. ч прилагане на лекарства, инжекции и превръзки.
 • Участва в подготовката и провеждането на основни изследвания за отделните органи и системи на болния.
 • Полага специални грижи при болни с вътрешни заболявания.
 • Познава психотерапевтични методики.
 • Познава основните групи социално значими заболявания в България.
 • Изготвя здравен доклад или становище.
 • Попълва формуляри и да и изготвя документи.
 • Изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите.
 • Работи с различни институции относно решаване на здравни и социалните проблеми на потребителя.
 • Оказва първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето на потребителя.

ПРОФЕСИОНАЛНО - ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: емпатия, загриженост, съпричастност, отзивчивост, толерантност, тактичност, търпение, наблюдателност, социална компетентност, отговорност, комуникативност, убедителност, оперативност, трудова дисциплина, финансова дисциплина, стремеж към самоусъвършенстване, обективност, лоялност, дискретност, работа в екстремни условия при продължително натоварване, физическа издържливост, психическа устойчивост, емоционална стабилност, работа в екип, самокритичност, богата обща култура.


Земеделско стопанство

Наименование на професионалното направление: Администрация и управление.

Наименование на професията: Икономист.

Наименование на специалността: Земеделско стопанство.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на предприемачеството и мениджмънта. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания:

 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира.
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и да описва ясно производствени въпроси.
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад.
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и други.
 • Да представя основните идеи в кратки и ясни послания.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на предприятието и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

Умения:

 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на търговията.
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици.
 • Да познава деловото общуване.
 • Да работи с персонален компютър със специфичен софтуер в специалността.
 • Да прилага усвоените теоретически знания и практически умения в реални условия.
 • Да умее да използва получените знания и умения в организации от различни сфери на обществения живот.
 • Да работи с Интернет.
 • Да съставя основни документи и работи с офис програми.
 • Да познава и обработва работната документация – административна, финансово-счетоводни справки и др.

Икономика и мениджмънт

Наименование на професионалното направление: Администрация и управление.

Наименование на професията: Икономист.

Наименование на специалността: Икономика и мениджмънт.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по професията “Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”, обучаваният трябва:

Да знае:

 • Особеностите на пазарното стопанство.
 • Да познава и прилага нормативната уредба в трудовата дейност.
 • Да познава и тълкува основните икономически понятия и стопански процеси.
 • Да познава организацията, структурата и функциите на предприятието.
 • Да познава, разбира и прилага теоретичните основи на пазарното стопанство.
 • Да познава и прилага съвременните информационни източници в областта на икономиката.
 • Да познава и характеризира основните обекти. Имуществото на предприятието.
 • Да познава нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието.
 • Да познава организационните форми на бизнеса.
 • Да познава организационно-управленската структура на предприятието.
 • Управление на персонала.
 • Да познава и характеризира видовете търговско представителство.
 • Да знае същността, техниките на маркетинговото проучване на пазара.
 • Да познава и характеризира маркетинговия инструментариум на предприятието.
 • Да разбира същността на финансите и да прилага лостовете на финансовата политика.
 • Да познава и характеризира банковата система и взаимоотношенията с предприятието с търговските банки.
 • Да знае и прилага основните управленски функции в процеса на взема не управленско решение и неговото информационно осигуряване.
 • Да знае, анализира и оценява влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.

Да може:

 • Да извършва успешна продажба и начини на стимулиране на търговците.
 • Да използва основните инструменти за реклама и представяне на стока или услуга.
 • Да осъществява задълбочени анализи и разкрива нови пазарни ниши за фирмата.
 • Да извършва контрол на цялостната дейност на фирмата.
 • Да управлява паричните потоци и финансовата политика на фирмата.
 • Да извършва маркетингови проучвания.
 • Да извършва анализи на потребителското поведение.
 • Да предлага възможности за реализация на стоки и услуги.
 • Да характеризира и анализира приходите и разходите на предприятието. Формиране на финансовия резултат.
 • Да изготвя маркетингови планове.

Индустрия

Наименование на професионалното направление: Администрация и управление.

Наименование на професията: Икономист.

Наименование на специалността: Индустрия.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • Дейността на индустриалното предприятие.
 • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност.
 • Видовете документи и правната им тежест.
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията.
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на статистическа информация и форми.
 • Процеса на документооборота в предприятието.
 • Информационните технологии и програмните продукти използвани в стопанската дейност.
 • Видове финансово-счетоводен контрол.
 • Данъчно облагане.
 • Видовете техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея.
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудова дейност.
 • Условия и документи при кандидатстване и назначаване на работа.
 • Правилата и изискванията свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки.
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
 • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция.
 • Осъществяване на комуникация на чужд език и за разчитане на кореспонденция и търговски документи.
 • Външнотърговски режим и документооборота в международния бизнес.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният придобива умения за:

 • Прилагане на нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност.
 • Набавяне, обработване и използване на статистическа, счетоводна и друга информация.
 • Разчитане на търговски, административни и счетоводни документи.
 • Законосъобразно и правилно водене на документацията.
 • Правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на документацията.
 • Правилно обработване, сортиране и съхранение на статистическата информация и форми.
 • Изготвяне на протоколи, сведения и доклади.
 • Изготвяне на финансово-счетоводни справки.
 • Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи.
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Опазване на имуществото на предприятието.
 • Спазване на трудовата и финансовата дисциплина.
 • Подготовка на документи и кандидатстване на работа.
 • Работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея.
 • Работа с персонален компютър.
 • Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи.
 • Организиране на работното време.
 • Организиране на работното място.
 • Поддържа ред и чистота на работното си място.
 • Консултиране и общуване с колеги.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.
 • Осъществяване на комуникация на чужд език.
 • Разчитане на счетоводни документи на чужд език.

Оперативен счетоводител

Наименование на професионалното направление: Счетоводство и данъчно облагане.

Наименование на професията: Оперативен счетоводител.

Наименование на специалността: Оперативен счетоводител.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години Общ брой часове: 960 уч.ч.

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на счетоводната отчетност. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация.

Знания:

 • За нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност.
 • Видовете счетоводни документи.
 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им.
 • Програмните продукти, използвани в счетоводството.
 • Видовете – финансово-счетоводен контрол.
 • Данъчното облагане.
 • Социалното и здравно осигуряване.
 • Приходите и разходите от дейността на предприятието.
 • Правилата за осъществяване на делова кореспонденция.

Умения:

 • За набавяне, обработване и използване на счетоводната информация.
 • Законосъобразно и правилно водене на документацията.
 • Прилагане на механизмите за осчетоводяване на стопанските операции.
 • Изготвяне на финансово-счетоводни справки.
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Работа с компютър и прилагане на програмните продукти в счетоводната дейност.

Квалификация:

Ще имат квалификация, необходима за заемане на длъжности като специалисти по счетоводство и счетоводна отчетност.


Организация на туризма и свободното време

Наименование на професионалното направление: Пътуване, туризъм и свободно време.

Наименование на професията: Организация на туристическата и агентска дейност.

Наименование на специалността: Организация на туризма и свободното време.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 990 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да придобие следните знания и умения:

Знания:

 • Нормативната наредба, изискванията и правилата, правата и отговорностите за здравословно и безопасно осъществяване на професията.
 • Основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни условия.
 • Същността и съдържанието на бизнес предприемачеството и качеството на предприемача.
 • Същността, правилата и изискванията за осъществяване на ефективни комуникации, работа в екип, преодоляването на конфликти и стрес.
 • Трудовите и осигурителни отношения.
 • Приложението на компютъра, при осъществяване на туристически дейности.
 • Основите на туризма и перспективите за неговото развитие в България.
 • Счетоводството и отчетността в туризма.
 • Информационните технологии в туризма.
 • Професионалната етика и туристическото поведение.
 • Същностната характеристика на туроператорската и туристическата дейност в туризма.
 • Нормативната уредба, свързана с туроператорската и туристическата агентска дейност.
 • Географската и биоложка характеристика на основните туристически обекти в България.
 • Основните положения на туристическата логистика.
 • Проектирането и планирането на туристическия продукт.
 • Ценообразуването на туристическия продукт.
 • Процедурите и правилата за обслужване и продажба на туристически продукти.
 • Управлението на финансовите ресурси.
 • Производствените участъци и работните места в офиса на туристическата агенция.
 • Охранителните мерки и осигуряване безопасността на туристите.

Умения:

 • Да организира и провежда дейността си в съответствие със съвременните изисквания.
 • Да разработва и реализира проекти, планове и сценарии за туристически пътувания съобразно туристическия пакет, особеностите, интересите и предпочитанията на туристите.
 • Да работи с безаварийни автоматизирани системи.
 • Да поднася атрактивна и точна информация на туристите за обектите на националното културно-историческо наследство, социалния бит и етнос.
 • Да извършва резервации, оформяне и продажба на самолетни билети, както и билети за железопътен и автомобилен транспорт, да наема превозни средства чрез "Рента-кар".
 • Да извършва стандартна счетоводна работа за оформяне на покупко-продажби на туристически продукти.
 • Да съставя и предоставя ваучери.
 • Да осъществява ефективни комуникации и делово общуване при туристическото обслужване.
 • Да калкулира и да ценообразува туристическия продукт.
 • Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване.
 • Да систематизира, обработва и подготвя за използване необходимата информация за туристrческата и туроперторската дейност.
 • Да планира, специфицира, заявява и отчита предоставените му за дейността материално-техническите средства и консумативи.

Организация на хотелиерството

Наименование на професионалното направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Наименование на професията: Хотелиер.

Наименование на специалността: Организация на хотелиерството.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 1008 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да придобие следните знания и умения:

Знания:

 • Нормативната уредба, изискванията и правилата, правата и отговорностите за здравословно и безопасно осъществяване на професията.
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип.
 • Същност, съдържание и проявления на фирмената култура.
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения.
 • Приложение на компютъра при осъществяването на туристически дейности.
 • Информационните технологии в туризма.
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази за комуникация с чуждестранни гости.
 • Основите на пазарната икономика в туристическия отрасъл.
 • Основи на туризма.
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения.
 • Нормативната база на туризма.
 • Счетоводството и отчетността в туризма.
 • Професионалната етика и туристическото поведение.
 • Маркетинга и рекламата в туризма.
 • Санитарно-хигиенните изисквания туристическата индустрия.
 • Същността и характеристиката на хотелиерството, професионалния и личностен профил на хотелиера.
 • Санитарно-хигиенните изисквания туристическата индустрия.
 • Материалната база и технологичното оборудване в хотелиерството.
 • Технологията и организацията на хотелиерското обслужване при предоставянето на основни и допълнителни услуги.
 • Организацията и управлението на персонала в хотелиерските заведения.
 • Ценообразуването, източниците на приходи, видовете разходи, определянето на печалбата и рентабилността.
 • Договорните отношения и разчетните операции в хотелиерството.
 • Основните въпроси на хотелиерския мениджмънт.
 • Охранителните мерки и осигуряването на безопасност на туристите.

Умения:

 • Организира и ръководи цялостния процес на посрещане, настаняване и изпращане на гостите, подготовката на хотелиерските стаи, общи помещения и сектори /хотелиерско домакинство/.
 • Проучва потребителското търсене, да рекламира ефективно хотели-ерската дейност.
 • Контролира спазването на нормативните изисквания, качеството на хо-телиерските услуги, спазването на изискванията за ЗБУТ, ПАБ, санитарно-хигиенните норми, охраната на околната среда и безопасността на гостите.
 • Контролира състоянието на стаите за гости, общите помещения, слу-жебните офиси и функционалните площи и текущото им поддържане, униформените и работните облекла на персонала, тяхната чистота и изрядност.
 • Анализира и контролира първичната счетоводна отчетност на рецеп-цията и на всички работни места с финансова, материална и имущест-на отговорност.
 • Участвува при разпределението на работата в бригадите, звената и секторите.
 • Организира извършването на подбор, оценка и обучение на персо-нала.
 • Разпознава основните източници на риск в работната среда, на замър-сяване на околната среда, опасност от пожар и да предприема дей-ствия за отстраняването им.
 • Работи с персонален компютър, да ползва програмни продукти, съби-ра, обработка и ползва информация.
 • Осъществява професионален контакт с чуждестранни гости.
 • Осъществява ефективни комуникации и делово общуване.
 • Оперира с машините и съоръженията в хотелиерството.
 • Спазва стандартите на обслужване на различните работни места в хотела.

Бизнес - администрация

Наименование на професионалното направление: Секретарски и административни офис дейности.

Наименование на професията: Офис - мениджър.

Наименование на специалността: Бизнес - администрация.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да придобие следните знания, умения и ключови компетенции.

Знания:

 • Лична и колективна безопасност на труда и офиса; съвременни системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал.
 • Ползване на лични предпазни средства.
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността – здравно-хигиенни, противопожарни и др. свързани с дейността на фирмата норми на безопасност.
 • Основи на пазарната икономика.
 • Основи на правото и трудово право.
 • Маркетинг, мениджмънт и рекламна дейност.
 • Организация на фирмата, фирмена култура и връзки с обществеността, човешки ресурси.
 • Икономика и счетоводна отчетност; финансово приключване на мероприятия, фактуриране и контрол върху изрядността на плащанията.
 • Офериране, контакти и ангажиране на външни доставчици на услуги.
 • Надзор върху качеството на предоставяните услуги.
 • Изготвяне на справки – текущи, окончателни; на предложения, възражения, искания, рекламации и др.
 • Психология, логика и етика.
 • Бизнес комуникации на български и чужд език с потенциални клиенти.
 • Осъществяване връзки между клиентите и различните категории персонал на фирмата.
 • Делова и лична кореспонденция по български и западни стандарти.
 • Деловодство – работа с документи, дневници и картотеки и бази данни.
 • Архиви – за оценка на практическата и научна стойност на документите.
 • Системи за архивиране.
 • Офис и съобщителна техника.
 • Пишеща, звукозаписваща и звуковъпроизвеждаща техника.
 • Съставяне на презентации.
 • Съставяне на протоколи от заседания.
 • Планиране и организация на работата в офис.
 • Организационно стопанска дейност.

Умения и ключови компетенции:

 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини.
 • Организация и стил на управление и ръководство.
 • Да дава инструкции, да упражнява контрол и взема решения.
 • Да реализира проектите докрай.
 • Да спазва сроковете.
 • Координация между главния офис и клоновете (и обратно).
 • Извършване на оперативна и административна дейност.
 • Ефективни комуникативни умения и способности за работа в екип, телефонен и e-mail етикет.
 • Поддържане на контакти с партньори и клиенти на фирмата.
 • Да влияе на хората и да постига резултати.
 • Много добра разговорна и преводна дейност от и на чужд език.
 • Работа с офис техника – пишеща и копирна, съобщителна и звукозаписваща.
 • За работа с картотеки, дневници, документи.
 • Работа в Интернет, електронна поща, факс.
 • Организация и поддържане на естетика, ред и чистота на работното място и офиса.
 • Организираност при работа с ненормиран работен ден, натоварване и дефицит на време.
 • Умения за работа с клавиатура.
 • Умения за текстообработка.

Текстообработване

Наименование на професионалното направление: Приложна информатика.

Наименование на професията: Оператор на компютър.

Наименование на специалността: Текстообработване.

Прием: Входящо образ. равнище /Зъвършен VI клас или основно образование/.

Минимална възраст: навършени 12 години.

Общ брой часове: 300 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение по специалността обучаваният трябва Да знае и може да прилага:

 • Запознаване с видове компютърни конфигурации.
 • Запознаване с различни видове ОС.
 • Запознаване с видове файлови операции и работа с тях – създаване, съхраняване, копиране, преместване, архивиране.
 • Използване на компютърната техника, съобразно нейните техническите и функционални характеристики.
 • Възможности, приложението и функциите на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст.
 • Основни правила при въвеждане и обработка на текст.
 • Изисквания за оформяне на материалите, съобразно кореспондентските и административните правила.
 • Правопис.
 • Нормативни правила за съхраняване на документи на магнитни, хартиени и оптически носители.
 • Норми за правилно и безопасно поддържане и обслужване на компютъра, съобразно неговия вид и техническа спецификация.
 • Работа с текст, изображения, цветови схеми, диаграми.
 • Обмен на данни с други програми.

Да е придобил умения за:

 • Организиране и поддържане на работното място при работа с компютър.
 • Изготвяне на презентации.
 • Правилно използване на компютърната техника в зависимост от нейната техническа спецификация и предназначение.
 • Правилно ползване на личните предпазни средства.
 • Ориентиране в наличната операционна система и програмно осигуряване на персоналния компютър.
 • Идентифициране, стартиране, и ориентиране в в приложни програмни продукти в различни ОС.
 • Избор на приложна програма за обработка на текстове и документи, съответстващи на спецификата на поставената задача.
 • Въвеждане, редактиране и форматиране на текстове в стандартни офис-приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност на извършваните операции.
 • Въвеждане на текст по десетопръстната система.
 • Въвеждане и редактиране на текст в стандартни приложни софтуерни продукти.
 • Обработка на текст на български език при спазване правилата за правопис.
 • Обособяване на въвежданата информация в съответстващи по вид файлове.
 • Използване на системи за проверка на правопис и на такива за сричко пренасяне.
 • Писане и оформяне на различни текстове и документи, въвеждане на номерация и символи, отпечатване на документ или на част от него, създаване на таблици и форматирането им, вмъкване на графични изображения.

Търговия

Наименование на професионалното направление: Администрация и управление.

Наименование на професията: Икономист.

Наименование на специалността: Търговия.

Прием: Входящо образ. равнище /средното образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити/.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

След успешно приключване на обучението, обучаваният трябва да знае:

 • Особеностите на пазарното стопанство.
 • Да познава и прилага нормативната уредба и да я прилага в трудовата дейност.
 • Да познава организацията, структурата и функциите на предприятието.
 • Да познава, разбира и прилага теоретичните основи на пазарното стопанство.
 • Да познава и прилага съвременните информационни източници в областта на икономиката и търговията.
 • Да познава и характеризира основните обекти. Имуществото на предприятието.
 • Да познава нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието.
 • Да познава организационните форми на бизнеса.
 • Да познава организационно-управленската структура на предприятието.
 • Управление на персонала.
 • Да познава и характеризира видовете търговско представителство.
 • Да знае същността, техниките на маркетинговото проучване на пазара.
 • Да познава и характеризира маркетинговия инструментариум на предприятието.
 • Да разбира същността на финансите и да прилага лостовете на финансовата политика.
 • Да познава и характеризира банковата система и взаимоотношенията с предприятието с търговските банки.
 • Да знае и прилага основните управленски функции в процеса на взема не управленско решение и неговото информационно осигуряване.
 • Да знае, анализира и оценява влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да умее:

 • Да открива и разработва бизнес идеи.
 • Да осъзнава обществената роля и екологичните отговорности, които са свързани с търговската дейност.
 • Да преценява какви са шансовете и рисковете пред търговците
 • Да прилага принципите и законовите изисквания в сферата на търговската дейност
 • Да прилагат инструментите на проектния, персоналния и финансов мениджмънт.
 • Да прилага в ежедневната си дейност различни техники на генериране на идеи, вземане на решения, управление на време и др.
 • Да работи в екип.
 • Да съставя, представя и защитава бизнес план.

Фитнес

Наименование на професионалното направление: Спорт.

Наименование на професията: Помощник – инструктор по фитнес.

Наименование на специалността: Фитнес.

Прием: Входящо образ. равнище – средното образование.

Минимална възраст: навършени 16 години.

Общ брой часове: 960 уч.ч.

След завършване на професионалното обучение специалност – Фитнес, обучаваният трябва:

Да знае:

 • Нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, да познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техника на работното място, да познава и използва лични предпазни средства.
 • Социалното и икономическото устройство на страната, да разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, да прави изводи за факторите, които ги пораждат.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята но отделните лица, предприятията, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика, общество и околна среда.
 • Трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда.
 • Своята роля и значение в дейността на организацията, както и необходимостта от повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия.
 • Изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията.
 • Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите.
 • Основни физиологични процеси на човешкия организъм.
 • Физиологическата характеристика на упражненията за загряване и физическа подготовка.
 • Физиологическите механизми на умора, възстановяване и приспособяване на организма към натоварване.
 • Физиологическите принципи и методи на спортната тренировка.
 • Биомеханичните характеристики на човека (мускули, кости и стави).
 • Кинематика на човешките движения.
 • Биодинамиката на движенията в спорта.
 • Физиологическите показатели, методите за оценка и тестовете за определяне на физическите качества.

Да може:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда.
 • Да контролира познаването и използването на лични предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда.
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения.
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ.
 • Да осъществява ефективна комуникация, да формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет на извършената работа.
 • Да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи съвместно с членовете на екипа, като им съдейства и оказва помощ, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи.
 • Да работи с компютър, да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на техническите задачи от професионалната му област, да работи с офис – оборудване.
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място, да планира и организира изпълнението на текущите задачи, да решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност.
 • Да оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация.
 • Да анализира резултатите от дейността си и предлага решения за повишаване на ефективността.
 • Да оперира с технически средства и съоръжения, с офис – техника и комуникационни средства.
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ.
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи.
 • Да организира работното място.
 • Да прилага основните принципи и методи на фитнес тренировка, да създава тренировъчни програми за физическа кондиция.
 • Да прилага основните методи за подобряване на качествата сила, гъвкавост и издръжливост.
 • Да съобразява тренировъчните програми с особеностите на пол, възраст и физическа подготовка.